ZAKON O PLANIRANjU I IZGRADNjI

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN
prvo izdanje, 2016,
14 x 20 cm,
 252 str.,
broširan povez,
ćirilica
ISBN 978-86-519-0920-0
 

ZAKON O PLANIRANjU I IZGRADNjI

ZAKON O OZAKONjENjU OBJEKATA
ZAKON O PRETVARANjU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU UZ NAKNADU

Ovo izdanje sadrži nezvanično prečišćeni tekst Zakona o planiranju i izgradnji, usklađen sa izmenama i dopunama ovog akta objavljenim u „Službenom glasniku“ u broju 132 od 9. decembra 2014. godine. Kao poseban dodatak u ovom izdanju nalazi se i tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji od 29. decembra 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 145/14).
Izmene i dopune u decembru 2014. godine predstavljaju najobimniju reviziju Zakona, jer je novelirano 135 od 223 članova. Namera zakonodavca je da ovim novelama omogući da se u praksi ubrza dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju građevinskih objekata, reguliše problem bespravne gradnje i nastavi proces usklađivanja domaćeg prava s pravom Evropske unije.
Sve promene u odnosu na osnovni tekst Zakona od 2009. godine posebno su grafički označene u nezvanično prečišćenom tekstu ‒ izmene i dopune istaknute su masnim slovima (bold), odredbe koje su prestale da važe obeležene kurzivom, a na pojedinim mestima nalaze se i napomene koje upućuju na prelazan karakter pojedinih odredbi.
Osim ovog zakona, u ovom izdanju nalaze se i Zakon o ozakonjenju objekata, Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, Pravilnik o sadržini obrasca ‒ pojedinačnog popisnog lista za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata i Pravilnik o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije.