U SVETU MUZIKE, MUZIČKA KULTURA ZA PETI RAZRED

720,00 RSD

Šifra: 5082
Autori: Mirjana Smrekar Stanković i Valentina Dinić

Odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje br. 650-02-00163/2018-07

O knjizi "U SVETU MUZIKE, MUZIČKA KULTURA ZA PETI RAZRED"

OPIS

Nov, interaktivni udžbenik prilagođen novom Nastavnom planu i programu.
Zanimljiv dizajn.
Jasna i jednostavna objašnjenja obrađivanih sadržaja.
Sadrži različite i zanimljive aktivnosti za obradu, utvrđivanje sadržaja i proveru naučenog.
Udžbenik prate dva CD-a za učenika, koji sadrže sve obrađivane kompozicije.
Nalozi u udžbeniku pokrivaju široku lepezu kognitivnih procesa od najjednostavnijeg memorisanja, preko zahteva da se nešto prepozna, opiše, objasni, pokaže, navede primer, primeni, otkrije, osmisli neki plan ili kreira, a sve u cilju nastave orijentisane na ishod.
Udžbenik promoviše toleranciju, saradnju i kooperativne odnose među decom.
Pruža mogućnost za dvosmernu komunikaciju sa detetom, podstičući ga da samostalno ili u grupi vršljaka traga za odgovorima, sam postavlja pitanja ili ispolji svoja osećanja kroz razne forme umetničkog izražavanja.
Favorizuje pedagošku slobodu svakog nastavnika da krira čas prateći individualne potrebe dece.