U SVETU MUZIKE, MUZIČKA KULTURA, UDŽBENIK

720,00 RSD

Šifra: 608

Autori: Mirjana Smrekar Stanković, Valentina Dinić
Broj i datum rešenja ministra 650-02-00048/2019-07 od 11.4.2019.

O knjizi "U SVETU MUZIKE, MUZIČKA KULTURA, UDŽBENIK"

U svetu muzike, udžbenik muzičke kulture za 6. razred osnovne škole:
• U potpunosti je prilagođen ključnim zahtevima Plana i programa nastave i učenja,
kao i Standardima za izradu udžbenika.
• Prate ga: CD koji sadrži sve primere za slušanje muzike, Priručnik za nastavnike i
postere za učionicu/muzički kabinet.
• Podeljen je u pet tematskih celina koje su predstavljene mapom uma.
• Na kraju pojedinih celina nalazi se deo Šta sam naučio/naučila u kojem učenik
može individualno, u paru, grupi da osmisli pitanja iz određene oblasti, kao i da
odgovori na postavljena pitanja.
• Pruža mogućnost za dvosmernu komunikaciju sa detetom, podstičući da samostalno
ili u grupi vršnjaka traga za odgovorima na postavljena pitanja, sam postavlja
pitanja ili ispolji svoja osećanja kroz razne forme umetničkog izražavanja.
• Ponuđene kompozicije na kompakt-disku takođe prate program, ali ima i onih koje su
izbor autora.
• Funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji iniciraju raznovrsne
aktivnosti učenika putem podsticajnih pitanja, analitičkih i istraživačkih,
kreativnih zadataka, podsticanja projektne nastave.