MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ENERGETSKOG POTENCIJALA GEOTERMALNIH VODA VOJVODINE

1500,00 RSD

Autori: Branka Gvozdenac, Gordan Dragutinović, Dragana Štrbac, Đorđe Bašić, Jovan Petrović, Mića Marić

Broj strana / Povez / Pismo:
208 / Tvrd / Latinica

Dimenzije: 16.5 x 24 cm
ISBN: 978-86-515-0341-5
Godina izdavanja: 2009.

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ENERGETSKOG POTENCIJALA GEOTERMALNIH VODA VOJVODINE

PREDGOVOR

Monografija Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini, koja je rezultat studijskog istraživanja koju je inicirao Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, veliki je doprinos nauci i proširenju saznanja iz oblasti energetike u našoj pokrajini i šire. Ovom monografijom naša literatura iz oblasti energetike, dobija izvanredno važno i vredno delo, koje obrađuje u ovom trenutku najaktuelniju temu iz oblasti energetike značajnu za budući razvoj AP Vojvodine.

Imajući u vidu sadržaj i način obrade problematike vezane za potencijal geotermalnih voda u Vojvodini, neosporno je da će ova monografija za kojom je inače davno postojala potreba doprineti bržem korišćenju geotermalnih potencijala u našoj Pokrajini.

Studija sadrži veliki broj tabela i slika sa listom istih, na početku knjige, u kojima su prikazani svi do sada prikupljeni podaci i saznanja iz ove oblasti. U uvodu su navedeni istorijski podaci o geotermalnim i mineralnim vodama u Panonskoj niziji, te celovita saznanja o geotermalnom potencijalu bušotina dobijena počev od 1949. god u procesu istraživanja nafte i gasa na teritoriji Vojvodine, pa do danas.

U rezimeu ove monografije opisana su sva bitna poglavlja odnosno celine koje ona sadrži i koje su sastavni deo ispitivanja i prikupljenih saznanja.

Pored navedenog, monografija sadrži 8 poglavlja, počevši sa Energetskim potencijalom geotermalnih bušotina i zaključno sa korišćenom literaturom.

U poglavlju Energetski potencijal geotermalnih bušotina, iznet je pregled postojećih bušotina geotermalne vode. U sledećem delu je predstavljena Klasifikacija bušotina u zavisnosti od temperature i izdašnosti geotermalne vode. Posebno je predstavljena iKlasifikacija bušotina prema geotermalnom potencijalu, a kao poslednji deo ovog poglavlja dat je i Komentar podataka o karakteristikama bušotina.

Sledeće poglavlje je predstavljeno u vidu Analize potencijalnog konzuma, gde je predstavljen Postojeći konzum geotermalne vode. U drugom delu ovog poglavlja analiziran jePotencijalni konzum i način korišćenja energije geotermalne vode. Selekcija potencijalnog konzuma za priključenje je treći deo ovog poglavlja i u njemu je navedena struktura korisnika geotermalne energije. Na kraju ovog poglavlja su razmotrene i Mogućnosti i opravdanost priključenja.

Čitajući poglavlje, Analiza cena ,upoznajemo se sa egzaktnim podacima o Ceni geotermalne energije, preciznije Ceni geotermalne vode i Ceni bušotina geotermalne vode. U drugom delu ovog poglavlja govori se o Ceni toplotne i električne energije iz konvencionalnih izvora a u trećem delu je prikazana Prognoza cena energije.

Četvrto poglavlje je prikazano kroz Savremene energetske tehnologije za korišćenje geotermalne energije i sadrži pet delova.

U prvom delu su obrađena i predstavljena Izvorišta GTV-bušotine sa pregledom resursa, teorijskim termodinamičkim potencijalima bušotina GTV, tehničkim mogućnostima eksploatacije potencijala GTV, smernicama za tehnoekonomske ocene eksploatacije GTV i zakljčcima i predlozima.

U drugom delu se govori o Spregnutoj proizvodnji toplotne i električne energije (SPETE), kroz pregled Strukturne realizacije termodinamičkih mogućnosti.praktične realizacije postrojenja. U ovom delu su date mogućnosti Praktične realizacije postrojenja SPETE, i Posrojenje SPETE u eksploataciji potencijala GTV i zaštita životne sredine. Predstavljene su i Smernice za tehnoekonomsku analizu postrojenja SPETE u eksploataciji GTV.

Na kraju ovog poglavlja data je Preporučena shema integrisanja postrojenja SPETE u eksploataciji potencijala GTV.

U trećem delu ovog poglavlja opisana je Priprema energije za hlađenje objekata kroz Strukturne realizacije termodinamičkih mogućnosti, Praktične realizacije levokretnih kružnih procesa, Hlađenje objekata i zaštita životne sredine, Smernice za tchnoekonomsku analizu i Preporučena shema integrisanja rashlade mašine u kontekstu eksploatacije potencijala GTV.

U četvrtom delu se govori o Pripremi energije za zagrevanje objekata, gde su predstavljene Teorijske mogućnosti korišćenja potencijala GTV za zagrevanje objekata, Praktična realizacija aparata postrojenja u pripremi energije za zagrevanje objekata korišćenjem GTV, Priprema energije za zagrevanje objekata i zaštita životne sredine, Smernice za tehnoekonomsku analizu postrojenja u pripremi energije za zagrevanje objekata i Preporuke u vezi pripreme energije za zagrevanje objekta.

Na kraju četvrtog dela se govori o Pripremi sanitarne vode i vode za bazene.

Peto poglavlje opisuje Tehno-ekonomska analizu realno primenljivih postrojenja

U ovom poglavlju je data Šema potrošača indusirijske tople vode, date su Šeme složenih postrojenja i Ekonomska ocena predloženih tehničkih rešenja.

U šestom poglavlju se govori o Ekološkim uticajima korišćenja geotermalne energije.

Veoma je značajna opisana Eksploatacija potencijala GTV i zaštita životne sredine kao i pregled Dosadašnja praksa i oćekivani uslovi za koriščenje geotermalne energije u budućnosti.

Na kraju ove monografije u Zaključku se jasno iznosi sve što je značajno za buduće korišćenje geotermalnih voda na teritoriji Vojvodine.

Na kraju knjige dat je i pregled literature iz koga se može sagledati koliko je ova tema korišćenja geotermalnih voda značajna i koliko se o njoj pisalo u proteklom vremenu.

Ova monografija, uverena sam, u potpunosti je opravdala nameru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine da se na stručan i studiozan način ispitaju mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini, i donesu zaključci u skladu sa propisima i trendovima koji se primenjuju kako u zemljama našeg okruženja tako i u Evropi, a u sadašnjosti i budućnosti u skladu sa ekonomskom opravdanošću ulaganja vezanih za ovu problematiku kako Republike, Pokrajine i lokalnih uprava na teritoriji AP Vojvodine.

Ova monografija sa porukama koje nam daje i mogućnostima koje postoje za korišćenja potencijala geotermalnih voda u Pokrajini treba da podstakne razvoj onih kapaciteta u AP Vojvodini za koje postoji ekonomska opravdanost ulaganja za dalji razvoj. Istovremeno izneti naučni stavovi rešavaju veliki broj nedoumica vezanih za korišćenje geotermalnih voda i doprinose da stručni i odgovorni ljudi za ovu oblast mogu da donesu pravilne zaključke i sugerišu da se donose pravilne odluke u vezi korišćenja geotermalne energije.

Na kraju, ova studija će biti putokaz za donošenje pravilnih pravaca ulaganja u korišćenje potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini.

Doc Dr sci med Branislava Belić