Lični čudesnik

605,00 RSD

Autor: Žoze Eduardo Agvaluza
Godina izdanja: 2011
Br. str.: 164
Povez: broširan
Format: 14X21cm
Pismo: lstinica
ISBN: 978-86-7346-834-1

Lični čudesnik

NOVI ROMAN MAGIČNOG PERA ANGOLE…
KNJIGA KOJA ODUŠEVLJAVA I VRAĆA VERU U LEPOTU I MOĆ PRIPOVEDANJA.

Ovo je sto­ri­ja o mla­doj stu­dent­ki­nji lin­gvi­sti­ke ko­ja po­ku­ša­va da pro­nik­ne u mi­ste­ri­je por­tu­gal­skog je­zi­ka. Za­jed­no sa osta­re­lim pro­fe­so­rom, sta­rim anar­hi­stom, ona ras­pli­će čud­ne ru­kav­ce je­zi­ka, ko­ji vo­de na mi­stič­no is­tra­ži­va­nje pre­de­la, isto­ri­je i skri­ve­nog zna­nja.

Lič­ni ču­de­snik je pri­ča ko­ja se ba­vi mu­zi­kom re­či od dav­nih vre­me­na do da­nas, pu­tu­ju­ći kroz raz­li­či­te ze­mlje i obi­ča­je. Sup­til­no i ne­žno Agva­lu­za uvo­di či­ta­o­ca u svet ko­ji je te­ško do­stu­pan ako mu se pot­pu­no ne pre­pu­sti­te.

Pu­na bo­ja i im­pre­si­ja neo­bič­nih re­či, ovo je knji­ga u ko­joj se ži­vo­pi­sno i oča­ra­va­ju­će pre­pli­ću lju­bav, strast i se­ća­nje na pro­šlost.

Apo­lo­gi­ja ve­ran­di, dvo­ri­šta i por­tu­gal­skog je­zi­ka, pro­pra­će­na krat­kim su­prot­sta­vlja­njem smr­ti