Knjaz Mihailo Obrenović – Život i politika

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Autor: Simo C. Ćirković
Godina izdanja: 2011
Br. str.: 265
Povez: tvrd povez
Format: 16x24cm
Pismo: ćirilica
ISBN: 978-86-7346-814-3

Knjaz Mihailo Obrenović – Život i politika

Knji­ga Knjaz Mi­ha­i­lo Obre­no­vić – ži­vot i po­li­ti­ka je in­tim­na stu­di­ja o vre­me­nu ko­je je obe­le­ži­lo stva­ra­nje Sr­bi­je.  Na­pi­sa­na ja­sno, pre­ci­zno, do­ku­men­to­va­na isto­rij­skim či­nje­ni­ca­ma, ova knji­ga će bi­ti i pod­set­nik na stva­ra­nje jed­ne dr­ža­ve, a isto ta­ko i opo­me­na da bu­duć­nost mo­ra da se pod­se­ti pro­šlo­sti. Ovo je hro­ni­ka jed­ne po­ro­di­ce ko­ja osta­vlja ne­iz­bri­si­vi trag iza se­be.

Ži­votna i vlada­lač­ka sudbi­na srp­skog knja­za Mi­ha­i­la Obre­no­vi­ća III (1823-1868) te­sno je skop­ča­na sa raz­u­me­va­njem jed­nog sudbo­no­snog vre­me­na ka­kvo je bi­lo raz­do­blje u ko­me se ni­su sto­pi­le po­li­tič­ke te­žnje i lič­ne že­lje ovog vla­da­o­ca, ko­ji je Sr­bi­ji osta­vio za­vet­nu mi­sao, pro­gram isu­vi­še mo­ćan da bi ga ostva­rio je­dan na­ra­štaj.

Sr­bi­ja knja­za Mi­ha­i­la bi­la je sre­di­šnja si­la bal­kan­skog hri­šćan­skog sve­ta i ovo je po­vest o tom vre­me­nu i nje­nom ve­li­kom pred­vod­ni­ku u bal­kan­skom oluj­nom tro­u­glu, gde se isto­ri­ja ne pi­še ma­sti­lom već kr­vlju.