ISTORIJA, UDžBENIK SA ODABRANIM ISTORIJSKIM IZVORIMA 6

890,00 RSD

Autor: Aleksandar Todosijević
Šifra: 6150

O knjizi "ISTORIJA, UDžBENIK SA ODABRANIM ISTORIJSKIM IZVORIMA 6"

OПИС

• Састоји се од четири јасно издвојене целине, које су усклађене са новим Планом
наставе и учења за шести разред основне школе. Свака наставна тема графички је
обрађена посебном нијансом боје, што ученицима олакшава лакше сналажење и
омогућава бољу прегледност садржаја.
• Главни текст уџбеника писан је јасним и разумљивим језиком.
• Лекције поред основног текста садрже богат дидактички апарат, који је највећа
предност овога уџбеника: кључне појмове, питања за обнављање претходно наученог
градива, објашњења непознатих и новоуведених појмова, илустрације, уоквирене
важне чињенице, слике из свакодневног живота, питања, истраживачке задатке,
интересантне и адекватне одломке из историјских извора, књижевних дела;
• Захваљући занимљивим историјским текстовима и одломцима из историјских извора,
ученици могу лако стећи основна знања о историји средњег века.
• Свака наставна јединица је богато илустрована. Табеларни и упоредни прегледи
догађаја доприносе бољем разумевању садржаја и самосталнијем сналажењу
ученика приликом коришћења уџбеника.
• Карте у уџбенику визуелно објашњавају и приказују оно што је у основном тексту
речено, развијајући код ученика разумевање о узајамној повезаности догађаја у
прошлости са простором на коме су се одиграли.
• Синтезе градива су представљене табеларно, што наставни садржај чини
разумљивим, а могу да послуже као одличан увод за разговор, којима би се утврдило
и систематизовало обрађено градиво