Biologija – Udžbenik za peti razred

940,00 RSD

Autori: Vera Matanović i Vesna Miletić

Šifra: 5071.

O knjizi "Biologija – Udžbenik za peti razred"

Biologija – Udžbenik za peti razred je ODOBREN od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rešenje broj: 650-02-00089/2018-07.

U vodiču na početku udžbenika autori su referencirali delove udžbenika, obeležavajući ih simbolom odgovarajućeg organizma koji se provlače kroz svaku lekciju i omogućavaju učenicima lako snalaženje.
Na početku svakog poglavlja date su ključne reči koje učenike pregledno i sistematično upućuju na prezentovane nastavne sadržaje.
Definicije i zakonitosti dobro su istaknute grafički, a nepoznate reči su izvučene na margine pored osnovnog teksta pa ih je lako uočiti. Samim tim one olakpšavaju snačaženje i dovode do bržeg usvajanja znanja.
Rubrika Za radoznale na marginama stranica, upućuje učenike na linkove iz kojih mogu da nauče više, prošire svoja znanja ili se zabave kroz zabavu i uče.
Rubrika Aktivnosti je namenjena kako samostalnom radu učenika, tako i radu u paru ili grupi, uz manju ili veću pomoć nastavnika. Ovakvo učenje je kooperativno i uči učenike da sarađujući poštuju i uvažavaju i tuđe argumente.
Vežbe i ogledi su usklađene sa ostalim aktivnostima da bi učenici smisleno povezivali rezultate aktivnosti sa zakonitostima živog sveta. Ove vežbe i ogledi su koncipirani tako da od učenika zahtevaju aktivno angažovanje u iznalaženju odgovora na datu problemsku situaciju.
Zadaci Razmisli, istraži i odgovori imaju problemski i istraživački karakter koji od učenika zahteva preispitivanje stavova, logično zaključivanje, primenu naučenog, a samim tim i samoevaluaciju.
Sad znaš je kratak osvrt na ono šta učenici treba da znaju i šta su naučili.
Pregled gradiva Kratko i jasno je predstavljen u vidu mapa uma, koje su primerene uzrastu i vizuelnom tipu učenja.