Žuta mrlja

605,00 RSD

Autor: Snežana Bošković
Godina izdanja: 2011
Br. str.: 212
Povez: broširan
Format: 13X18 cm
Pismo: latinica
ISBN: 978-86-7346-807-5

Žuta mrlja

ŽUTA MRLJA JE ROMAN O PRAVOJ PRIRODI ČEŽNJE O USPONIMA I SUNOVRATIMA, O LAŽI LICA I ISTINI OŽILJAKA, O LJUBAVI KOJA NIJE LEPRŠAVA ZANESENOST, VEČ JEDINA ISTINA ŽIVOTA…

Ve­či­to pi­ta­nje; Ima li ži­vo­ta po­sle smr­ti? U kon­tek­stu dra­ma­tur­gi­je ove knji­ge nosi pot­pu­no dru­ga­či­ju za­pi­ta­nost; Ima li ži­vo­ta (i ka­kvog?) pre smr­ti? Da li ola­ko shva­ta­mo sve ono što nam ži­vot nu­di kao vred­nost i ko­li­ko raz­u­me­mo se­be u dru­gi­ma i dru­ge u svom is­ku­stvu, mi­lo­sti, osu­di, raz­u­me­va­nju? Pi­ta­nja ko­ja na kra­ju ži­vo­ta, na mor­skoj oba­li u mi­ru ve­li­kih gu­bi­ta­ka i sen­ci uspo­me­na, op­se­da­ju glav­nu ju­na­ki­nju ro­ma­na Žu­ta mr­lja. Ali ona ne po­ku­ša­va sa­mo da od­go­vo­ri na njih, ni­ti da još jed­nom pro­še­ta svo­jim uspo­me­na­ma. Ona že­li da sa­ču­va ono naj­vred­ni­je – lju­bav ko­ju je na­šla i iz­gu­bi­la jer je is­traj­no tra­ži­la, če­sto ne bi­va­ju­ći sve­sna te svo­je in­tim­ne po­tra­ge. Is­ti­na lju­ba­vi je je­di­na isti­na bi­va­nja i na oba­li mor­skog za­li­va, če­ka­ju­ći mrač­nog ske­le­dži­ju ona sa­ku­plja zrn­ca ži­vo­ta ko­ja su bi­la istin­ska sve­tlost, pa­bir­če­ći i ona tam­na ali sa­mo da bi se sve­tla ja­sni­je vi­de­la.

Žu­ta mr­lja je ro­man o pra­voj pri­ro­di če­žnje, o uspo­ni­ma i su­no­vra­ti­ma, o la­ži li­ca i isti­ni oži­lja­ka, o lju­ba­vi ko­ja ni­je le­pr­ša­va za­ne­se­nost već je­di­na isti­na ži­vo­ta.