AMERIKA I RIM – IMPERIJALNE PARALELE

800,00 RSD

Autor: Aleksandar Gajić
Izdavač: CATENA MUNDI
Povez: Tvrd
Broj strana: 231
Pismo: Ćirilica
ISBN: 978866343120

O knjizi "AMERIKA I RIM – IMPERIJALNE PARALELE"

SAD se na počet­ku 21. veka nala­ze u situ­a­ci­ji upo­re­di­voj sa onom u kojoj se nala­zi­la Rim­ska repu­bli­ka pola veka nakon zado­bi­ja­nja sta­tu­sa hege­mo­na i učvr­šći­va­nja svo­je domi­nant­ne pozi­ci­je u Sre­do­ze­mlju.

Prag impe­ri­jal­ne moći je odav­no pre­đen i nema više povrat­ka nazad – u sta­re okvi­re i samo­o­bu­zda­va­nje na svom „ostr­vu“, na matič­nom pro­sto­ru koji se teži zašti­ti­ti od mogu­ćih spolj­nih pret­nji.

Knjigu preporučuju: dr Ljubiša Despotović, dr Momčilo Diklić, dr Slobodan Janković